Rezultati ankete o kvalitetu nastave sprovedeni
u maju 2009. među studentima Odseka za energetikuLista pitanja / predmet ocenjivanja

Ukupna ocena za predmet / profesora, dobijena kao prosek ocena datih na 17 pitanja

Grafički prikaz rezultata ankete za pojedina pitanja 

Grafički prikaz rezultata ankete za predmet (profesora)


Grafički prikaz rezultata ankete za pojedina pitanja 

  (1)
Jeste li na prvom času upoznati od strane profesora sa nastavnim obavezama i aktivnostima, sa programom predmeta, sa načinom ocenjivanja, bilo u formi dokumenta o organizaciji predmeta, WEB  ili u formi usmeno prenetog obaveštenja    (0 = izostanak bilo kakvih informacija, 10 = u potpunosti informisani)?                                           Kliknite za rezultat.

  (2)
U kojoj meri su ispit i/ili kolokvijumi povezani sa predavanjima i vežbama i u kojoj meri sa nastavnim planom i programom. (0 = pita se gradivo koje nije pređeno, 10= pita se isključivo ono što je pređeno u toku kursa)?                                                                         Kliknite za rezultat.

  (3)
U kojoj meri su se nastavne i druge aktivnosti odvijale prema inicijalno nagoveštenoj organizaciji predmeta (bilo da je data usmeno ili u formi dokumenta) (0 = bilo je velikih odstupanja i to krivicom profesora, 10 = sve je bilo prema planu, a ako je i bilo odstupanja, razlog je u potpunosti prihvatljiv)?                                                                          Kliknite za rezultat.

  (4)
Koliko ste naučili tokom praćenja predmeta, polaganja ispita, na datom predmetu i od datog profesora (0 = veoma malo, 10 = veoma mnogo)?                                            Kliknite za rezultat.

  (5)
Procenite zalaganje profesora, odnosno u kojoj meri se trudio da vam objasni i približi gradivo (0 = veoma malo, monoton, ne prenosi znanje, 10 = veoma mnogo, stimuliše misaoni proces, puno se nauči na času).                                                            Kliknite za rezultat.

  (6)
Nastavu sam pohađao (0 = veoma retko, 10 = redovno).                                  Kliknite za rezultat.

  (7)
Procenite u kojoj meri je profesor pripremljen za čas (0 = nije pripremljen, ne zna gde je stao, ne rekapitulira prethodni čas, 10 = sasvim pripremljen, seća se gde je stao, rekapitulira i nastavlja gde je stao).                                                                       Kliknite za rezultat.

  (8)
Procenite u kojoj meri je profesor spreman i sposoban da pruži dodatna objašnjenja i odgovori na pitanja studenata (0 = nije sposoban  i/ili raspoložen   10 = sposoban je, spreman, daje adekvatne odgovore).                                                                    Kliknite za rezultat.

  (9)
Odgovara li broj održanih časova planu (0 = ne, časovi su kraći, ne drže se svi časovi, profesor ne dolazi na čas, otkazuje predavanja,  10 = održe se svi časovi, ili se propušteni usled više sile docnije nadoknade)?                                                                     Kliknite za rezultat.

  (10)
Postoji li zalaganje profesora da se premoste problemi neadekvatnog predznanja (0 = ne, profesor nastavlja dalje bez obzira na to što slušaoci nemaju neka znanja, 10 = profesor omogući kratku rekapitulaciju  i/ili izlaže gradivo tako da ga je moguće razumeti)?                                                                                                                                        Kliknite za rezultat.

  (11)
Postoji li adekvatna literatura (knjiga, skripta, sabrani zadaci koji se rade na računskim vežbama, zbirka zadataka za samostalni rad, prezentacije i/ili slajdovi koji se koriste na predavanjima, pomoćni materijali i nastavna sredstva) (0 = ne postoji odgovarajuća literatura, 10 = postoji u svemu zadovoljavajuća podrška nastave literaturom)?                                                                                                                                                    Kliknite za rezultat.

  (12)
Odgovara li način ocenjivanja obećanoj organizaciji predmeta, odnosno da li je ocenjivanje unapred definisano i transparentno (0 = ocenjivanje odudara od obećanog, nije transparentno, 10 = ocenjivanje je transparentno i u skladu sa obećanom organizacijom predmeta)?                                                                                                                 Kliknite za rezultat.

  (13)
Postoji li i da li se poštuje termin za konsultacije (0 = profesora i asistenta nije moguće naći, 10 = profesor i asistent su dostupni na adekvatan način)?                              Kliknite za rezultat.

  (14)
Je li isticanje rezultata ispita blagovremeno, postoji li i da li se poštuje termin za uvid u radove, (0 = rezultati kasne, nema uvida u radove, 10 = rezultati blagovremeni, moguć adekvatan uvid u radove i obrazloženja nastavnika)?                                         Kliknite za rezultat.

  (15)
Profesor svodi predavanja na enciklopedijsko znanje, daje pregled koji je interesantan ali bez gradiva koje se može učiti i vežbati, ispit se lako polaže i nije potrebno utrošiti puno vremena, stečeno znanje je relativno malo (0 = skoro sve gore navedene tvrdnje jesu tačne,  10 = niti jedna od gore navedenih tvrdnji nije tačna).                                         Kliknite za rezultat.

  (16)
Asistent i saradnici korektno izvode računske vežbe i/ili laboratorijske vežbe, u meri određenoj programom. Asistent i saradnici su dostupni u terminima predviđenim za konsultacije, organizaciju laboratorijskih vežbi, odbranu izveštaja i sl. ( 0 = netačno, vežbe se izvode nekorektno i u suprotnosti sa programom, saradnici nisu dostupni,    10 = tačno, vežbe se izvode korektno, saradnici su dostupni).                                              Kliknite za rezultat.

  (17)
Ukupno zahtevano angažovanje studenata na svim nastavnim aktivnostima i vreme potrebno za savladavanje gradiva je (0 = preveliko,   5 = sasvim adekvatno, 10 = premalo)  (odgovori su skalirani po formuli new = 10 - 2 abs(old-5)), što daje 10 poena za ocenu 5,  odnosno 0 poena za ocenu 0 i 10. )                                                                                           Kliknite za rezultat.Grafički prikaz rezultata ankete za predmet (profesora)

  (1) Električna merenja 1 (Dragutin Salamon)   Kliknite za rezultat.

  (2) Električna merenja 2 (Dragutin Salamon)   Kliknite za rezultat.

  (3) Električne mašine (Slobodan Vukosavić)    Kliknite za rezultat.

  (4) Mehanika (Mikicic-Potkonjak)   Kliknite za rezultat.

  (5) Električne instalacije niskog napona (Miomir Kostić)   Kliknite za rezultat.

  (6) Asinhrone mašine (Zoran Lazarević)   Kliknite za rezultat.

  (7) Energetski transformatori (Radovan Radosavljević)   Kliknite za rezultat.

  (8) Elementi EES (Milenko Đurić)   Kliknite za rezultat.

  (9) Tehnika visokog napona (Milan Savić)   Kliknite za rezultat.

  (10) Energetski pretvarači 1 (Miloš Nedeljković)   Kliknite za rezultat.

  (11) Distributivne i industrijske mreže (Nikola Rajaković)   Kliknite za rezultat.

  (12) Analiza EES 1 (NIkola Rajaković)   Kliknite za rezultat.

  (13) Sinhrone mašine (Dragan Petrović)  Kliknite za rezultat.

  (14) Razvodna postrojenja (Milenko Đurić)   Kliknite za rezultat.

  (15) Termički procesi u elektroenergetici (Zoran Radaković)   Kliknite za rezultat.

  (16) Elektromotorni pogoni (Borislav Jeftenić)   Kliknite za rezultat.

  (17) Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici (Zlatan Stojković)   Kliknite za rezultat.