Uvod

Uloga i pravci razvoja energetike

Potrebe za inženjerima energetike

Odsek za energetiku

  Smer Elektroenergetski sistemi

  Smer Energetski pretvarači i pogoni

Plan nastave na Odseku za energetiku

Opšta znanja

Gradivo iz uže oblasti energetike

Izborni predmeti

Projekti

Stručne posete i ekskurzije

Poslediplomske studije


Uvod

Odsek za energetiku ili popularnije Energetski odsek, obrazuje elektroinženjere koji u toku studija stiču opšta znanja iz elektrotehnike kao i praktična znanja i veštine iz oblasti energetike, ali i iz drugih disciplina koje se neguju na ETF. Širi spektar sistemskih znanja potreban je budućim elektroinženjerima kako bi mogli rešavati praktične inženjerske probleme i otvarati nove poslovne mogućnosti. Praktična znanja i veštine iz drugih oblasti osposobljavaju elektroinženjera da u toku projektovanja ispravno specificira izradu raznih potrebnih sklopova, izvrši programiranje raznih procesa ili razmenu podataka, kao i da u toku rada koristi tehnološki napredak ostvaren  u pojedinim disciplinama. PovratakUloga i pravci razvoja energetike

Električna energija je pokretač savremene industrije. Tokom proteklih decenija, potrošnja  električne energije po glavi stanovnika bila je pokazatelj životnog standarda. Moderne industrije, transportni sistemi, komunikacije, instalacije u zgradama i kancelarijama, kao i komunalne službe i usluge suštinski zavise od proizvodnje, prenosa, distribucije i upotrebe električne energije. Energetska kriza kao i uticaj proizvodnje i utroška električne energije na okolinu stvaraju potrebu da se dalji industrijski razvoj dovede na nivo koji je po svom obimu i formi ekološki prihvatljiv. Čistiji načini prozvodnje električne energije uključuju obnovljive i alternativne izvore energije, dok koncept ekološki prihvatljivog razvoja zahteva umanjenje gubitaka električne energije, uvođenje metoda i naprava za njenu uštedu, korišćenje uređaja energetske elektronike i primenu računara i savremenih upravljačkih algoritama i sistema. PovratakPotrebe za inženjerima energetike

Energetika je jedna od najstabilnijih privrednih grana koja iz decenije u deceniju zapošljava veliki broj elektroinženjera, pružajući im stručne i naučne izazove, šansu za uspešnu karijeru i veoma dobro plaćen posao. U proteklim godinama, problemi zagađenja okoline i nedostatak energije povećali su interes za energetiku. Inženjerska znanja u polju proizvodnje, prenosa, distribucije, konverzije i potrošnje električne energije su sve potrebnija, što zahteva sve veći broj dobro obučenih inženjera energetike. U zapadnom svetu, potražnja za inženjerima energetike je značajno uvećana već duži niz godina, dok se u poslednje vreme ovakav trend uočava i u našoj zemlji. PovratakOdsek za energetiku (Power Engineering)

Odsek za Energetiku poučava kandidate opštim znanjima iz energetike i ekologije, proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, elektromehaničke konverzije, energetskih pretvarača, električnih mašina, elektromotornih pogona, konverzije električne energije u toplotu i svetlost, itd. Povratak


  • Smer Elektroenergetski sistemi (EES, Electric Power Systems)
Smer Elektroenergetski sistemi obučava studente u znanjima o izvorima energije, generisanju električne energije, prenosu električne energije, transformaciji i distribuciji. Kursevi uključuju problematiku elektrana, postrojenja, visokonaponske opreme, prenapona i koordinacije izolacije, analize pogona, eksploatacije, planiranja i upravljanja elektroenergetskim sistemom, relejne zaštite i odgovarajuće automatike i distribuciju električne energije. Menadžerska znanja i maksimalna primena računara (CAD) u modelovanju, analizi, planiranju i upravljanju elektroenergetskim sistemom su detaljno obrađena u kursevima. Studenti se obučavaju za rešavanje problema planiranja, projektovanja, upravljanja elektranama, problema stabilnosti i interkonekcija, problema velikih transformatorskih postrojenja, visokonaponskih podstanica, prenosnih i distributivnih sistema. Povratak


  • Smer Energetski pretvarači i pogoni (EPP, Power Electronics and Electrical Drives)

Smer Energetski pretvarači i pogoni obučava studente znanjima o osnovnim procesima konverzije energije i upoznaje ih sa problemima računarskog upravljanja energetskim i proizvodnim procesima. Uz elektromehaničku konverziju, proučavaju se energetski pretvarači, kao i konverzija u toplotu i svetlost. Pomenuti procesi se detaljnije proučavaju u zasebnim kursevima, uz neophodna teorijska znanja i brojne praktične primere. Kursevi uključuju električne mašine, energetske pretvarače, korišćenje mašina i pretvarača u električnim pogonima i električnim vozilima, sisteme za generisanje i kondicioniranje energije, električne instalacije u industrijskim, poslovnim, javnim i stambenim objektima, osvetljenje i elektrotermiju. Pažnja je usmerena ka upotrebi računara u analizi, projektovanju, modelovanju i upravljanju procesima energetske konverzije.

Oba smera daju značajna opšta znanja iz elektrotehnike kao i specijalizovana znanja vezana za elektroenergetiku. Kursevi iz matematike, fizike, elektrotehnike, računara i elektronike daju teorijska znanja potrebna za specijalističke kurseve na višim godinama studija. Profesori na Odseku za energetiku poseduju praktično, istraživačko i nastavničko iskustvo u oblasti energetike, kao i kontakte sa privredom, potrebne radi pružanja pomoći u zapošljavanju.

Prva godina studija je pripremna za sve studente i odvija se po nastavnom planu koji je zajednički za sve elektrotehničke Odseke ETF. Po završetku prve godine studija studenti se opredeljuju za pojedine odseke. Na kasnijim godinama studija studenti stiču dodatna opšta znanja iz elektrotehnike, proučavaju potrebno gradivo iz uže oblasti energetike i stiču specijalizovana znanja iz pojedinih oblasti energetike kroz izborne predmete i projekte. Povratak
Plan nastave na Odseku za energetiku

Od 2004. godine, nastavni planovi za drugu, treću i četvrtu godinu studija na Odseku za energetiku su reformisani tako da studentima Energetike omogućuju

  • Sticanje teorijskih znanja koja predstavljaju osnovu za profesionalan rad inženjera elektrotehnike.
  • Sticanje  specifičnih znanja iz oblasti elektroenergetike i energetske konverzije.
  • Potrebnu veštinu u upotrebi računara u analizi, projektovanju, modelovanju i upravljanju sistemima, procesima i napravama u energetici, kao i neophodna znanja i iskustva u upotrebi računara, računarskih upravljačkih sistema i digitalnih signalnih procesora.
  • Sticanje znanja iz oblasti elektronike, telekomunikacija, automatike i računarske tehnike koja su potrebna inženjeru elektrotehnike kako bi on mogao upravljati izradom složenih projekata i rukovoditi inženjerskim timovima u kojima rade specijalisti za pojedine oblasti.
  • Razumno, umereno opterećenje studenata Energetike u svakom semestru, prema kome ukupan broj časova predviđenih za predavanja, računske vežbe, laboratorijske vežbe, kolokvijume i sve druge oblike nastave ne prelazi 30 školskih časova nedeljno.
  • Plan izvođenja nastave, ocenjivanje i dodeljivanje kredita, koji omogućavaju da se osnovne studije okončaju za 4 godine. Planovi i programi kao i sistem ocenjivanja treba da obezbede da što veći broj polaznika po isteku četvrte godine nakon upisa dobije diplomu i nađe zaposlenje.
  • Završene osnovne studije omogućuju zainteresovanim studentima da proučavanje elektrotehnike nastave i na poslediplomskim studijama. Povratak


Opšta znanja

Nastava na Elektrotehničkom fakultetu predviđa da se opšta znanja iz oblasti elektrotehnike stiču u toku prve i druge godine studija. Plan nastave na Odseku za energetiku omogućuje studentima da jedan broj predmeta od opšteg značaja odaberu i kao izborne predmete u 3. i 4. godini studija. PovratakGradivo iz uže oblasti energetike

Jezgro nastave na Odseku za energetiku sadrži 17 stručnih predmeta, među kojima je osam predmeta iz oblasti EPP, osam predmeta iz oblasti EES i predmet Mehanika. U planu nastave, ovi predmeti imaju status 69 ili 78. Od ukupno 9+8=17 predmeta, studenti treba da odaberu najmanje 6+7=13, dok preostala 4 predmeta mogu zameniti izbornim predmetima, na način definisan planom nastave. Preostali predmeti u završnim godinama su izborni. PovratakIzborni predmeti

Plan nastave na Odseku za energetiku predviđa da u toku 3. i 4. godine studenti imaju veći broj izbornih predmeta, koje će birati u skladu sa užom specijalizacijom za koju se opredeljuju, u skladu sa odabranim projektima i temom završnog rada. Plan nastave sadrži 3 liste izbornih predmeta, na kojima su predmeti i praktikumi sa smerova EPP i ESS kao i predmeti sa ostalih Odseka ETF. Liste izbornih predmeta se menjaju iz godine u godinu, u skladu za razvojem struke. Odsek će nastojati da nastavu na izbornim predmetima organizuje tako da broj studenata u grupi bude manji od 15, kako bi bilo moguće ostvariti neophodan kontakt između predavača i svakog od kandidata i kako bi bile moguće redovne konsultacije i saradnja. PovratakProjekti

Inženjer se može definisati kao "čovek koji rešava probleme". Izrada projekata u oblasti elektrotehnike je deo svakodnevne aktivnosti inženjera. Pored teorijskih, stručnih i tehničkih aspekata, projektovanje uključuje i aspekte tehničke pismenosti, sposobnost sagledavanja i korišćenja savremenih tehnologija, alata i rešenja, sposobnost sagledavanja interesa drugih ljudi i organizacija, problematiku organizovanja i motivisanja tima, kao i aspekte poslovnog i administrativnog karaktera.

U toku studija, studenti Energetike će uz pomoć nastavnika savladati praktične aspekte projektovanja i samostalno uraditi jedan ili više projekata. U okviru projekata, kroz rad u manjim grupama, nastavnici će voditi studente kroz sve faze projektovanja, uzimajući primere koji na konkretan i realan način stavljaju studenta/budućeg inženjera u situaciju i okruženje u kome će zaista i biti po okončanju studija, na svom prvom poslu. Nakon toga će studenti pristupiti praktičnoj, samostalnoj izradi projekta uz neophodne konsultacije sa mentorom. Studentima će, pored teorijskih i praktičnih znanja, biti omogućeno da upoznaju i karakteristične forme projektnih dokumentacija, biće upoznati i sa poslovnim, administrativnim i tehničkim detaljima kao što su  ponude, ugovori, intelektualna svojina, norme i standardi, a sve sa ciljem kako bi po okončanju studija mogli odmah, bez potrebe za dodatnim školovanjem,  započeti sa radom i sticati dohodak. PovratakStručne posete i ekskurzije

Studentima se pruža mogućnost da preko stručnih poseta kompanijama koje rade u oblasti elektrotehnike i ekskurzija do značajnijih elektrana, postrojenja i fabrika prošire svoja saznanja i steknu informacije koje im mogu biti od koristi u donošenju odluka o užoj specijalizaciji i zaposlenju. PovratakPoslediplomske studije

Za studente zainteresovane za istraživački rad ili rad u oblasti razvoja predviđena je mogućnost da se po okončanju četvrte godine studija opredele i za poslediplomske studije u trajanju od dva semestra. Povratak